معماری مفهومی 2

 

آنچه انسان از دنیای درون و بیرون خود درک می‌کند، سرانجام به صورت شکلی از بیان و با معنای خاص به عرصه ظهور می‌رسد. اینکه معانی زندگی را شکل می‌دهند یا زندگی مفاهیم را بوجود می‌آورد، شاید پرداختن به یک دور باطل باشد. اما ملاکهای ارزش گذاری در ذهن انسان معیارهای معناگرا و مفهوم ساز هستند.
فرض براین است که معماری مفهومی به عنوان رویکردی در طراحی معماری در پاسخ به نیاز انسان به معنا داده شده است. این گونه معماری شاید بتواند معماری دانشجویی و به تبع آن جامعه معماری از بی‌هویتی و سرگردانی رهایی بخشد.