شهر مدرن شناور این شهر گنجایش 50000خانه می باشد این شهر در دبی ساخته خواهد شد که انرزی خود را از نور خورشید تامیین می کند شهر مدرن شناور - 3----عکس زیبا و با کیفیت از شهر شناور -  طراحی مدرن و زیبای آن واقعا دلفریب است، گنجایش این شهر شناور 50,000 خانه می‌باشد که شهری است برای سال 2100، انرژی این شهر از طریق انرژی خورشیدی تامین می‌شود و شهری سبز است و سوخت‌ها در آن جایی ندارند.شهر مدرن شناور - 1----عکس زیبا و با کیفیت از شهر شناور -  طراحی مدرن و زیبای آن واقعا دلفریب است، گنجایش این شهر شناور 50,000 خانه می‌باشد که شهری است برای سال 2100، انرژی این شهر از طریق انرژی خورشیدی تامین می‌شود و شهری سبز است و سوخت‌ها در آن جایی ندارند.شهر مدرن شناور - 2----عکس زیبا و با کیفیت از شهر شناور -  طراحی مدرن و زیبای آن واقعا دلفریب است، گنجایش این شهر شناور 50,000 خانه می‌باشد که شهری است برای سال 2100، انرژی این شهر از طریق انرژی خورشیدی تامین می‌شود و شهری سبز است و سوخت‌ها در آن جایی ندارند.شهر مدرن شناور - 5----عکس زیبا و با کیفیت از شهر شناور -  طراحی مدرن و زیبای آن واقعا دلفریب است، گنجایش این شهر شناور 50,000 خانه می‌باشد که شهری است برای سال 2100، انرژی این شهر از طریق انرژی خورشیدی تامین می‌شود و شهری سبز است و سوخت‌ها در آن جایی ندارند.