این استادیوم مدرن 90 هزار صندلی دارد که

دید تماشاگران در هیچ کدام از آن*ها تحت هیچ شرایطی مسدود نخواهد بود.

این سازه یک کمان با طول 1000 فوت و ارتفاع 436 فوت دارد که سقف

متحرک آن را نگه می*دارد