با سلام با توجه به امکانات کم بلاگفا مخصوصا در ارتباط با آپ کردن تصویر تصمیم به اسباب کشی گرفتم و فضایی جدیدی در بلاگ اسپت آماده کردم. از دوستان تفاضا می شود که ادامه مطالب من را در این محیط جدید پی گیری کنند.
http://architecturefromjapan.blogspot.com