بعد از هر جلسه عملیات نقشه برداری دانشجو موظف است یک گزارش کار بترتیبی که در زیر توضیح داده می شود نوشته و حداکثر یک هفته بعد از پایان آزمایش مربوطه گزارش خود را تحویل نماید.

 

1-ترتیب کلی گزارش:

 

گزارشها باید روی کاغذ استاندارد(کاغذ  A4  )نوشته شود.در صورتیکه نقشه یا برگ بزرگتری ضمیمه گزارش باشد باید به همین اندازه تا شده باشد.

حاشیه به اندازه 1.5 سانتیمتر در چهار طرف کاغذ باید رعایت شود.

صفحات گزارش بترتیب زیر شماره گذاری میشود:

گوشه سمت راست هر صفحه یک کسر اعشاری نوشته می شود که صورت آن شماره صفحه مربوطه و مخرج آن مجموع تعداد صفحات گزارش است.صفحه اول شماره گذاری نمی شود.

هر نوع قلم خوردگی و استفاده از مداد در داخل مطالب گزارش مطلقا ممنوع است.

صفحات گزارش باید به گونه ای به هم متصل شوند که مانع از خوانده شدن گزارش نباشند.

 

صفحه اول گزارش باید فقط شامل موضوعات زیر باشند:

 1) نام درس

2)عنوان آزمایش

3)شماره ردیف گزارش کار

4)تاریخ انجام آزمایش

5)تاریخ تحویل گزارش

6)نام دانشجو

 

از صفحه دوم به بعد مطالب گزارش نوشته می شود.

 

 2-مطالب گزارش:

 

الف)عنوان آزمایش

 

ب)هدف از آزمایش: که در حدود دو سطر است.

 

ج)روش آزمایش: که در آن طرز انجام آزمایش بطور خلاصه ولی جامع شرح داده می شود.این قسمت باید طوری نوشته شده باشد که یک شخص نا آشنا با خواندن گزارش بتواند آزمایش را تکرار کند.در این قسمت از ارقامی که در عملیات برداشت شده نباید استفاده شود.در صورت لزوم رسم شکل همراه با عنوان و شماره الزامی است.

 

د)داده ها و جداول : که داده های حاصل از برداشت و جداول در این قسمت قرار می گیرد.

جداول باید شماره گذاری و حاوی عنوان باشد.

 

ه)محاسبات:

ارائه فرمول مربوطه و فقط یک نمونه از محاسبات کافی است.(از هر فرمول و محاسبه یک نمونه)

 

و)خطاها:در این قسمت خطاهای موجود در عملیات ذکر می گردد.مانند خطاهای طبیعی , دستگاهی و ...

 

 ی)بحث و نتیجه گیری:این قسمت شامل بحث کلی در مورد آزمایش است.نتایج حاصل را با میزان دقت مورد انتظار مقایسه نموده و بعلاوه روش آزمایش را با روشهای مشابه مقایسه گردد و در مورد میزان دقت هر روش و علل آن بحث بعمل آید.

مسائل و مشکلاتی که در عملیات پیش آمده بحث می شود و پیشنهادهای لازم در مورد تغییرات که احتمالا می تواند در یادگیری دانشجویان موثر باشد و عملیات را از کیفیت بهتری برخوردار سازد بعمل آید.