این نقشه ها از روی کپی نقشه های اصلی اسکن شده اگه کیفیت نداره تقصیر من نیست!!!first floor plan

second floor plan

 

west elevat

sec

نظر.....