مدرسه خان شیراز

یکی دیگر از مدارس زیبا و کامل مدرسه خان شیراز است. این مدرسه را امامقلی خان پسر الله وردی خان حاکم شیراز برای ملا صدرا دانشمند بزرگ شیعه میسازد.

یکی از ویژگی های این مدرسه به کار گیری اعداد مقدس در ساخت عناصر مختلف ان است. تعداد حجره  های ان 92 عدد استکه به حروف جمل اسم مبارک حضرت محمد ص است.  دو اتاق ان  و اتاقهای درس خارج مجمو عا چهارده میشود که با جمع کردن تعدادی از عناصر عدد صد و ده اسم حضرت امیر بدست می اید .معمار بنا استاد حسین شماع شیرازی است.حجره های مدرسه دارای یک ایوانچه و دارای فضایی متناسب برای یک نفر همراه با یک پستو است که دارای انبار کتابخانه  و کمر پوش یا نیم اشکوب می باشد. اندازه حجره ها چیزی در حدود 3.30*3.62  متر که بهر  احتی گرم میشده و تابستان هم بدلیل واقع شدن در وسط باغی بزرگ که الان از بین رفته خنک بوده است. این باغ پیرامون مدرسه  و کلا جای دنجی برای مطالعه و استراحت بوده است تاسیسات مدرسه در خارج قرار داشتند چهار عددد ر شمال و جنوب و دو عدد در شرق ان در زیر زمین است. پوشش طاقها نیز متنوع است .کار بندی کریاس ان از نوع اختری و خیلی خوابیده است.انواع کار بندی ها ی نیم کار و طاق کجاوه در پوشش های مختلف بخصوص در حجره ها مشاهده می شود.