معماری جهان....معماری تخت جمشید...تصاویر تخت جمشید..قسمت اول

در تصاویر حکاکی شده بر سنگهای تخت جمشید هیچکس

 

عصبانی نیست. هیچکس سوار بر اسب نیست. هیچکس را در

 

 حال تعظیم نمیبینید. هیچکس سر افکنده و شکست خورده

 

نیست .هیچ قومی بر قوم دیگر برتر نیست و هیچ تصویر خشنی

 

 در آن وجود ندارد . از افتخارهای ایرانیان این است که هیچگاه

 

برده داری در ایران مرسوم نبوده است و در بین صدها پیکره

 

تراشیده شده بر سنگهای تخت جمشید حتی یک تصویر برهنه و

 

 عریان وجود ندارد .