شروع ترمدو هفته بعد از شروع ترمدر طول امتحان میان ترم
بعد از امتحان میان ترمقبل از امتحان پایان ترماطلاع از برنامه پایان ترم
6 روز قبل از پایان ترم5 روز قبل از پایان ترم

4 روز قبل از پایان ترم
1 روز قبل از پایان ترم
شب قبل از امتحان
1 ساعت قبل از امتحان
در طول امتحان

هنگام خروج از سالن امتحان
بعد از امتحان