قوانین و اصول کلی برای ساخت یک بیمارستان (pdf file)

پلان معماری بیمارستان (dwg file 3.30 Mb)

پلان معماری بیمارستان و ریز فضاهای بیمارستان مربوط به عکسهای زیر (dwg rar file 1.13 Mb)