لینک دریافت فایل PowerPoint درس اصول سرپرستی مورخ 9-10-86

 

لینک دریافت فایل PowerPoint درس مدیریت تشکیلات کارگاهی مورخ 9-10-86

 

لینک دریافت فایل زیپ شده آنالیز بهای آیتمهای فهرست بها جهت انجام پروژه مدیریت تشکیلات کارگاهی {شماره ی فایلها شماره فصل های فهرست بهای ابنیه است.}