نظرات ()پلان معماری سپیدار
نویسنده: علی - یکشنبه ٩ فروردین ۱۳۸۸

پلان الگوی سپیدار

 

پلان واحدهای طبقه اول تا چهارم

پلان واحدهای طبقه چهارم تا هفتم

پلان واحدهای طبقه هفتم تا یازدهم

پلان واحدهای طبقه یازدهم

پلان واحدهای طبقه دوازدهم

پلان واحدهای طبقه سیزدهم


نظرات ()