طریقه درس خواندن در دانشگاه های ایران
شروع ترمدو هفته بعد از شروع ترمدر طول امتحان میان ترم
بعد از امتحان میان ترمقبل از امتحان پایان ترماطلاع از برنامه پایان ترم
6 روز قبل از پایان ترم5 روز قبل از پایان ترم

4 روز قبل از پایان ترم
1 روز قبل از پایان ترم
شب قبل از امتحان
1 ساعت قبل از امتحان
در طول امتحان

هنگام خروج از سالن امتحان
بعد از امتحان

/ 0 نظر / 10 بازدید